Obec Haniska

26. apríla 2017, meniny má Jaroslava

Vitajte na webovej stránke obce Haniska


Úradná tabuľa

Veľkonočné sviatky - 12.4.2017

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov želá starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci obecného úradu.

Prešov z neba - 12.4.2017

Príjemná a zaujímavá novinka kniha "Prešov z neba". Odkaz na ONLINE listovač knihy Prešov z neba pre obyvateľov, známych, partnerov, aby sa aj oni mohli pokochať na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy http://www.cbs.sk/knihy/presov/

MDaV SR - rozhodnutie 31.3.2017

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh.

VZN obce Haniska 31.3.2017

Všeobecné záväzné nariadenie obce Haniska, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Haniska, ZaD č. 3/2016

Voľba hlavného kontrolóra 31.3.2017

OcZ v súlade s § 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo v Haniske vyhlásilo na deň 11.5.2017 voľby hlavného kontrolóra obce Haniska

Ponuka na odpredaj 27.3.2017

Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica, odštepný závod Košice ponuka na odpredaj - v prílohe

Pozvánka - 15.3.2017

Komisia pre kultúru a šport pri OcZ v Haniske pozýva detí obce vo veku 3r. - 15 r. na Noc v kaštieli pri príležitosti akcie Noc s Andersenom dňa 31.3.2017 o 20:00 hod.

Záverečný účet za rok 2016 - 15.3.2017

V prílohe - Záverečný účet za rok 2016

Výrobný areál SPINEA s.r.o. - 22.02.2017

V prílohe zaslanie zámeru - výrobný areál SPINEA, s.r.o. Zámer je zverejnený na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobny.areal.spinea-s-r-o-. Do zámeru verejnosť môže nahliadnuť v pracovnej dobe od 8:00 - 15:00 hod. v kancelárii OcU, Bajzova 14, Haniska od 22.2.2017 do 15.3.2017.

Oznámenie o začatí konania

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o predlžení platnosti povolenia č. 02708/2015/C212-SCDPK/11298 zo dňa 24.2.2015 v spojitosti s rozhodnutím ministra č. 96/2015 zo dňa 4.6.2015, ktorými boli povolené stavebné objekty: stavby "Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov - juh.

Verejná vyhláška

ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o predlžení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:"Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1"

Vtáčia chrípka

V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike zverejňujeme informačný materiál pripravený ŠVPS SR pre chovateľov hydiny s aktuálnymi informáciami o výskyte ohnísk vtáčej chrípky na Slovensku.

Upozornenie

Vážení občania, Váš tradičný dodávateľ elektriny, Východoslovenská energetika (VSE), nás upozornila, že v našej obci sa pohybujú podomoví predajcovia s elektrinou, ktorí sa vydávajú za pracovníkov Východoslovenskej energetiky. Občanom dávajú podpisovať nové zmluvy na elektrinu a môže sa Vám tak stať, že bez toho, aby ste o tom vedeli, zmeníte dodávateľa elektriny a nebudete už vo VSE. Ak Vás alebo Vašu rodinu navštívili podomoví predajcovia elektriny a máte podozrenie, že ste boli oklamaní, príďte v deň 30.1.2017 od 11:00 do 12:00 ku obecnému úradu, budú tam pracovníci Východoslovenskej energetiky na označenom aute a poradia Vám.

Pozvánka na otvorenie výstavy

Alica Tokarčíková Vás pozýva na slávnostné otvorenie výstavy gobelínov, ktorá sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Haniske dňa 27. januára 2017 o 16.h. Výstavu si môžete pozrieť každý utorok od 9:00 - 11:00 a od 13:00 - 15:00 a vo štvrtok od 9:00 - do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

Vývoz jedných olejov

Jedlé oleje sa budú v roku 2017 odvážať v týchto termínoch: 18.1., 22.3., 25.5.,7.7. ,27.9. ,28.11., Vodič príde nazbieraný olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu dňa.

Verejná vyhláška

Ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre predlženie právoplatnosti územného rozhodnutia prot. č. P/2006/301 - TU zo dňa 22.11.2006, ktorým bola umiestnená líniová stavba: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 - Prešov - Aktivita 1."

Pozvánka na Mikuláša

Obec HANISKA, kultúrna komisia pri Obecnom úrade v spolupráci s firmou MONART Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom. KDE: Parkovisko pod Furčou, KEDY: 10.12.2016 o 15:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť, pre detí od 1 roka do 10 rokov je zabezpečená mikulášska nádielka.

Rozpočet na rok 2017

V prílohe Rozpočet na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie na roky 2017 - 2019

Oznam

Na základe zosúladenia hrobových miest na miestnom cintoríne s nájomnými zmluvami medzi prenajímateľom a nájomcom Vás žiadame, aby vzniknuté nezrovnalosti zverejnené v prílohe ste vysporiadali na OcÚ v úradných hodinách.

Správa o hodnotení strategického dokumentu

V prílohe Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"

Termíny šachových turnajov

21.10.2016 (piatok) 16:45 hod do 20:15 hod.,25.11. (piatok) 16:45 do 20:15 hod., ,24.2.2017(piatok) od 16:45 do 20.15 hod., 31.3.2017 (piatok) 16:45 hod. do 20:15 hod.

Zmeny a doplnky č. 3/2016 ÚPN

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN.

„Kuruci do zbrane!“

Nedeľné popoludnie v Haniske pri Prešove sa 11. septembra 2016 stalo na krátko miestom, kde po 185. rokoch symbolicky v podaní mládežníckych umeleckých kolektívov „povstali“ slovenskí roľníci proti uhorskej šľachte v horúcom lete 1831. Bližšie informácie na linku a foto v galérii http://reginavychod.rtvs.sk/clanky/za-poznanim/115931/vychodoslovenske-rolnicke-povstanie

Žiadosť o súčinnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR v súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní na Slovensku upravuje Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2016. Bližšie v žiadosti o súčinnosť

Dialnica D1

Oznámenie o začatí výstavby - diaľnica D1Prešov - západ - Prešov juh.

Poďakovanie

V dňoch 26.8.2016 až 28.8.2016 sa konali Dni obce Haniska. V piatok sme začali večerným lampionovým sprievodom na kopec Furča za sprievodu Prešovských heligonkárov, kde bola pripravená vatra. Zapálenie vatry bol najväčším zážitkom pre malých účastníkov. V sobotu sa konal futbalový zápas FK Furča - Chmeľov. Ako predskokani turnaja sa predstavili malí futbalisti obce Haniska. O sobotňajšie pohostenie sa sponzorsky postarala firma Dúha. 28.8.2016 slávnostnou sv. omšou za účasti sponzorov, skautov, jazdcov a ľudového speváckeho súboru Haršačan pokračovali oslavy Dni obce Haniska a tretí ročník jazdeckých pretekov o cenu obce Haniska v miestnej časti obce Sihoť. O 13:00 hodine nasledoval kultúrny program za hojnej účasti občanov, rodákov, sponzorov. Obecné zastupiteľstvo navrhlo počas dní osláv oceniť občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Priebeh osláv ukončila večerná diskotéka. Obecné zastupiteľstvo, starosta obce Haniska ďakuje sponzorom, organizátorom a všetkým, ktorí sa zúčastnili príprav a zdarného priebehu tejto akcie.

Zopár rád ako správne triediť odpad

Ešte stále neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.

Oznam

Oznámenie o zmene Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh - http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-dl-presov-zapad-presov-juh-1

Dni obce Haniska

Starosta a Obecné zastupiteľstvo obce Haniska Vás srdečne pozývajú na Dní obce Haniska a 3. ročník - Jazdeckých pretekov o cenu obce Haniska. Dátum konania: 26. 8. 2016 - 28. 8. 2016

FK Furča

Pozývame rodičov a ich detí vo veku do 15 rokov na zápis do futbalovej prípravky. Tréningy sa uskutočnia každý piatok od 17:00 do 18.00 hod. na ihrisku v Haniske. Bližšie informácie: 0907 928 091, 0948 009545

Zmeny a doplnky ÚPN obce Haniska

V prílohe zverejňujeme Zmeny a doplnky ÚPN obce Haniska 2016 vo výkresovej podobe a textovej správe. Písomné pripomienky k prerokovaným zmenám je možno predložiť v kancelári Obecného úradu v Haniske do 8.8.2016. V zasadačke obecného úradu sú zverejnené zmeny a doplnky k územnému plánu obce 2007, zmeny a doplnky k územnému plánu 2010 a zmeny a doplnky ÚPN 2016 k nahľadnutiu.

Výsledky Weight Pullingu

V prílohe výsledky Slovenského pohára Weight Pullingu 2016 kategória A,B,D,E. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť v Galérii - Weight Pulling 2016

Oznámenie

Obecné zastupiteľstvo v obci Haniska zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce Haniska na prerokovanie Zmien územného plánu obce Haniska dňa 28.7.2016 o 18:00 hod. v budove obecného úradu. Bližšie informácie v prílohe.

VSE

Upozorňujeme občanov na podomových predajcov elektriny. - prichádzajú bez ohlásenia, - vydávajú sa za rozpočtárov, - pýtajú od Vás faktúry, - na mieste Vás tlačia do podpísania novej zmluvy. Bližšie informácia na obecných tabuliach. V prípade akýchkoľvek pochybnosti, predajcov si môžete overiť na bezplatnej Linke 0800 123 532.

Weight Pulling Haniska

Agentúra MONART v spolupráci s obcou Haniska a kolektívom nadšencov a priateľov všetkých psíkov a psov na čele s Jarom Nižnianským, ktorý stal pri zrode tohto športu v obci Vás srdečne pozýva v sobotu 23.7.2016 od 10.00 hod. do oddychového a zábavného areálu Parkovisko v Haniske pri Prešove. Bližšie informácie v priloženom letáku.

SPP - oznam

V prílohe informácie o legislatívnej zmene - novele trestného zákona, ktorá nadobúda účinnosť od 1. júla 2016

Uzavierka kruhového objazdu pri ZVL

Z dôvodu čiastočnej uzávierky kruhového objazdu pri ZVL dôjde od 10.7.2016 (nedeľa) k zmene v trasách a odchodoch spojov niektorých liniek.

Záverečný účet rok 2015

V prílohe záverečný účet 2015

Zápisnica okrskovej komisie o priebehu hlasovania

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku Haniska vo voľbách do Národnej rady SR 5.3.2016 Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 550, počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania - 391, počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 4,počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 - 387, počet platných odovzdaných hlasov - 389. Percentuálna účasť na voľbách - 71,1%. STRANA TIP - 4 HLASY, OĹANO - NOVA - 72 HLASOV, ŠANCA -1 HLAS, SME RODINA - 30 HLASOV, STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA - 3 HLASY, KOALICIA SPOLOĆNE ZA SLOVENSKO - 1 HLAS, MOST - HID - 15 HLASOV, SLOVENSKÁ NÁRODNA STRANA - 32 HLASOV, ODVAHA - 2 HLASY, KSS - 3 HLASY, SMER - 116 HLASOV,KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HMUTIE - 21 HLASOV, SLOVENSKÁ OBČIANSKA KOALICIA - 1 HLAS,KOTLEBA ĹUDOVA STRANA NAŠE SLOVENSKO - 30 HLASOV, SIEŤ - 22 HLASOV,SLOBODA A SOLIDARITA - 36 HLASOV.

Výrub stromov

Rozhodnutie na výrub stromov na parcele KNC 298/1, 299/1,299/2 k.ú. Haniska a parcele KNC 649/1 k.ú. Haniska

Oznam

Obec Haniska oznamuje podľa § 19 b odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, že dňa 1.02.2016 sa začalo obstarávanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Haniska.

Výzva

Obecné zastupiteľstvo Obce Haniska na svojom VII. riadnom zasadnutí zo dňa 19.11.2015 prijalo UZNESENIE č. U/11/11/2015 v bode 8 programu zasadnutia : Výzvu občanom respektíve majiteľom nehnuteľnosti v k. ú. Haniska, aby najneskôr do 31. januára 2016 si splnili daňovú povinnosť a priznali si v daňovom priznaní k dani z nehnuteľnosti všetky stavby, ktoré vlastnia v k. ú. Haniska. ( doteraz nezlegalizované).

Viacročný rozpočet na rok 2016 - 2018

V prílohe schválený OcZ viacročný rozpočet na rok 2016 - 2018 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.

Voľby na Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča sú zverejnené v prílohe.

Oznam

Občania, ktorí majú rozhodnutie (drobná stavba - zapojenie do kanalizačnej siete) z obecného úradu môžu ísť do VVS ul. Kúpeľná 3, uzatvoriť zmluvu. Bližšie informácie v priloženej informácii

Vykurovacia sezóna

Vykurovacia sezóna a dodržiavania zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov.

Zostavy a výsledky turnaja

Dňa 15.8.2015 sa konal futbalový turnaj v kategórii žiaci. V prílohe zverejňujeme zostavy družstiev,výsledky turnaja a poradie turnaja. Najlepšiemu strelcovi turnaja Jurkovi Schulzovi srdečne blahoželáme.

Správa auditora 2014

Vážení občania, Správu auditora za rok 2014 si môžete prečítať v sekcii Samospráva - Zápisy a uznesenia

WEIGHT PULLING Haniska 2015

Dňa 23.5. 2015 sa konalo 2. kolo Slovenského pohára WEIGHT PULLING Haniska 2015. Oficiálne výsledky v prílohe a zábery nájdete v zložke Galéria.

Záverečný účet obce Haniska

Vážení občania, záverečný účet obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 nájdete - Samospráva - Zápisy a uznesenia.

Podpora športu v obci

Spoločnosť O.S.V.O,comp,a.s. podporila športové podujatia v obci darovacím šekom na 500,00 €

Energetický certifikát

V prílohe si môžete pozrieť energetický certifikát od nezávislej auditorskej spoločnosti ENVIROS, ktorá vykonáva energetické audity pre Europskú banku pre obnovu a rozvoj a pamätnú plaketu k slávnostnému odovzdaniu LED verejného osvetlenia do prevádzky.

Oznam

Z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej ochrany, ako aj zdravotnej a hygienickej prevencie Kominárstvo T.REX, Prešov ponúka čistenie komínov (tuhé a plynové palivo) za 15€/ks.Kontakt : 0903 527 466, email: kominar.halasz@gmail.com

Stravovanie seniorov

Zariadenie opatrovateľskej služby a dom ošetrovateľskej služby G a b r i e l a n.p. ponúka možnosť podávania obedov vo svojom zariadení alebo dovozom domov. Cena obedov 2,00 €.

Vážení občania

Slávnostný príhovor na ustanovujúcom zasadnutí OcZ 2.1.2015 odchádzajúceho starostu Ing. Jána Pavuka a slávnostný príhovor novozvoleného starostu Ladislava Šimkoviča si môžete prečítať v sekcii: Samospráva - Obecné zastupiteľstvo - Závery z rokovania

Výjazdové merania

Informácia o geopatogénnych zónach geoanomáliach a ich účinkoch na zdravé bývanie nájdete v prílohe.

Projekt Rozšírenie kanalizácie

Projekt Rozšírenie kanalizácie Haniska je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Monitorovanie obce

Obec Haniska je monitorovaná kamerovým systémom z dotácie štátneho rozpočtu MV 2014 v oblasti prevencie kriminality, názov projektu: Rozšírenie kamerového systému v obci Haniska za účelom zvýšenia bezpečnosti. "Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2015

Návrh viacročného rozpočtu na rok 2015 v rozsahu hlavných kategórii ekonomickej kvalifikácie a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Haniska na rok 2015

Zoznam

Zoznam sídiel stavebných úradov prešovského kraja

Opatrenia na provizórnej protipovodňovej hrádzi

Dňa 19.6.2014 na 3. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola v bode 7 programu vykonaná kontrola vykonaných prác na provizórnej protipovodňovej hrádzi pozdĺž toku rieky Torysa.Prijaté uznesenie je zverejnené v prílohe.

Projekt "Pomník roľníckej zmluvy"

Projekt "Pomník roľníckej vzbury" bol spolu financovaný dotáciou zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry z programu 1. Obnovte si svoj dom, podprogramu 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok na rok 2014.

Logo

Oznam

Vážení občania Správa hlavného kontrolóra za rok 2013 a Stanovisko nezávislého auditora sa nachádza v sekcii Samospráva - Zápisy a uznesenia

Projekt "Prevencia kriminality"

Projekt "Prevencia kriminality - bezpečná obec, bezpeční občania" bol spolu financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Obvodného úradu Prešov z Programu 06VOK-prevencia kriminality.

Projekt "Pomník roľníckej zmluvy"

Projekt "Pomník roľníckej vzbury" bol spolu financovaný dotáciou zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2013 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2014

Odporúčania pre občanov

Odporúčania pre občanov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Oznamy civilnej obrany

Informácia pre občanov