Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Všeobecné záväzné nariadenia

Zákon o obecnom zriadení (§ 6) upravuje normotvornú činnosť obecného zastupiteľstva tak, že OcZ môže vydávať Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktoré sú "miestne zákony". Na spravovanom území, teda na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace

  • s plnením úloh územnej samosprávy
  • s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy

VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami SR, s nariadeniami vlády SR a všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením a súhlasom 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Podpisuje ho starosta obce.

VZN je platné, ak je vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní a zverejní sa spôsobom v obci obvyklým.

VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší resp. skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Súbory na stiahnutie: