Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta zvoláva a vedie zasadnutia OcZ a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené OcZ, je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch. (viac § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Vo voľbách  10.11.2018 bol zvolený Ladislav Šimkovič, 64 rokov, kandidát politickej strany NEKA

Zástupca starostu obce bol obecným zastupiteľstvom zvolený dňa 20.12.2018.
Jozef Tomko, 46 rokov, adresa: Bajzova 19, Haniska, kandidát politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie