Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. (§ 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení).

OcZ rozhoduje o základných otázkach života obce. Schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. OcZ rokuje vždy v zbore a je uznášania schopné vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Rokovania OcZ sú zásadne verejné. (§ 12 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení).

Poslanci
Komisie
Závery z rokovania ObZ